Informare cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Politica de confidentialitate cu privire la protectia datelor cu caracter personal – Hulber Design SRL, Bucuresti Bulevardul Energeticienilor 13-15, camera 223, Sector 4, Email: office@merer.ro, Tel 0735610130, CUI RO30031742

Clientii Hulber (persoane fizice care au derulat tranzactii prin hulber.ro, cei care s-au abonat la newsletter sau cei care au cont de client pe hulber.ro), iau la cunoștință că datele lor personale incluse în formularul de înscriere (”Date Personale”) vor fi prelucrate de către Hulber Design S.R.L. (”Hulber”), în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), cu Legea de punere in aplicare a prevederilor GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal. SC HULBER DESIGN SRL este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal la numarul 26107 existand astfel in evidenta Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

1. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării Datele Personale sunt prelucrate de către Hulber în următoarele scopuri și având la bază următoarele temeiuri juridice: – în scopul vanzarii de bunuri in mediul online care sunt incluse in obiectul de activitate al Hulber. În acest caz, prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru ducerea la indeplinire a cumpararii de bunuri prin comert online. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este contractul incheiat prin mijloace electronice, incheiat prin efectuarea comenzilor de achizitie bunuri de catre persoana vizata si prin acceptarea comenzii de catre Hulber, cu respectarea prevederilor legale in materia comertului online; – în scopul includerii persoanei vizate în diverse campanii și comunicări de marketing derulate de Hulber prin următoarele activități de marketing: (i) primirea de informatii si noutati comerciale (acopera: trimiterea prin posta, email, telefon, SMS de mesaje de marketing generale, oferte promotionale, cupoane și/sau prin intermediul aplicatiei mobile, când va deveni operabilă); (ii) oferte si discounturi personalizate (acopera: trimiterea prin posta, email, telefon, SMS, de mesaje, oferte promotionale, cupoane). Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul persoanei vizate, în măsura în care acest consimțământ a fost acordat de către persoana vizata prin Formularul de obținere consimțământ; – în vederea asigurării contabilității, conform prevederilor legale aplicabile. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este îndeplinirea obligațiilor legale ale Hulber. În cazul nefurnizării acestor date de către Persoana vizata, Hulber nu își va putea respecta obligațiile legale de ținere a contabilității.

2. Transferul Datelor Personale În cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate mai sus, Datele Personale ale Participantului vor fi transferate către următoarele terțe părți, după cum urmează:

a) către Furnizorii de servicii ai Hulber Hulber transmite Datele Personale furnizorilor companiei pentru a asigura prelucrarea Datelor Pesonale in deplina siguranța, în scopul procesarii tranzactiilor care fac obiectul sau de activitate, pentru: realizarea serviciilor de curierat, pentru tinerea contabilitatii, pentru hosting www.hulber.ro, pentru procesatori de tranzactii cu cardul (in cazul platilor online cu card). Furnizorii de servicii contractați de Hulber acționează în calitate de persoane împuternicite ale Hulber și strict în baza instrucțiunilor documentate primite de la aceasta. Lista cu furnizorii Hulber care prelucrează Date Personale în calitate de împuterniciți este:

  • Contabilitate: Blue Expert, SmartBill.ro
  • Hosting: Romarg
  • Curierat: Urgent Cargus, Fan Curier
  • Procesator plati card: Banca Transilvania, Netopia/Mobilpay
  • Lista se actualizează periodic, ori de câte ori intervin modificări în colaborarea Hulber cu furnizorii săi.

b) către consultanți externi, avocați etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase;

c) către instituții și autorități publice (de exemplu, autoritati cu atributii de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale Hulber. Transferul Datelor Personale – localizare Hulber prelucrează Datele Personale la nivel national, Astfel, sistemul informatic utilizat de către Hulber pentru furnizarea serviciului este localizat în Romania.

3. Durata de stocare a Datelor Personale Datele Personale ale persoanei vizate sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul persoanei vizate, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului de către aceasta. In cazul în care persoana vizata este inactiva pentru o perioadă mai mare de 6 luni de la data ultimei comezi de cumparare bunuri comercializate online de Hulber, datele cu caracter personal vor fi șterse. De asemenea, Datele Personale ale persoanei vizate care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva Hulber timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale Hulber, Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție. După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Hulber.

4. Drepturile Participantului privind protecția Datelor Personale Persoana vizata are următoarele drepturi în legătură cu protecția Datelor Personale prelucrate de către Hulber, în calitate de operator:

Dreptul la informare: dreptul Participantului de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către Hulber; Dreptul de acces: dreptul Participantului de a obține din partea Hulber o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

Dreptul la rectificare: dreptul Participantului de a obține de la Hulber, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care il privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor: dreptul Participantului de a obține de la Hulber, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, în următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către Hulber; (ii) Participantul își retrage consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) Participantul se opune prelucrărilor de Date Personale efectuate de Hulber; (iv) datele cu caracter personal ale Participantului au fost prelucrate ilegal de către Hulber; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Hulber;

Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul Participantului de a obține de la Hulber restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) Participantul contestă exactitatea datelor pe care le prelucrează Hulber; (ii) Prelucrarea Datelor Personale de către Hulber este ilegală, iar Participantul nu vrea ștergerea Datelor Personale, ci solicită restricționarea utilizării lor de către Hulber; (iii) Hulber nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Participantul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) Participantul se opune prelucrării. În cazul în care Participantul a obținut restricționarea prelucrării, Participantul va fi informat ulterior de către Hulber înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul Participantului de a primi de la Hulber datele cu caracter personal care il privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Participantul poate exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Participantului sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate. Dreptul la opoziție: dreptul Participantului de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării efectuate de Hulber având ca temei juridic interesul legitim al acestuia.

Dreptul Participantului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Participantului, cum ar fi istoricul de achiziții al Participantului etc.), care produce efecte juridice care privesc Participantul sau care îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Participantul poate trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: office@merer.ro sau (ii) prin poștă/curier la adresa sediului social al Hulber din strada Bulevardul Energeticienilor 13-15, camera 223, Bucuresti. Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, Hulber poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. Hulber va furniza un răspuns privind cererea Participantului de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Termenul de răspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, conform reglementărilor GDPR. Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, persoana vizata se poate adresa către Hulber, la adresa de e-mail: office@hulber.ro. Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.